Privatizácia SCP a.s.

Stránka obsahuje informácie o privatizácii SCP a podmienkach privatizácie.

Časová os priebehu celej kauzy

24.08.1994

znak Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku  o privatizácii podniku SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PAPIERNE š.p.(pozn. rozhodnutie bolo prijaté za 2. vlády Vladimíra Mečiara)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku  vydalo rozhodnutie, podľa ktorého mala byť časť majetku (bez bytov) vložená do akciovej spoločnosti s rozdelením 34% trvalá účasť FNM, 3% prídel do Reštitučného investičného fondu, 63% podiel do kupónovej privatizácie.

Rozdelenie akcií malo význam len v čase prípravy ponuky akcií do druhej vlny kupónovej privatizácie. Nakoľko vydaním zákona č. 190/1995 Z.z. sa stala ponuka akcií na predaj za investičné kupóny bezpredmetnou, mohol FNM naložiť s akciami len niektorou zo štandardných foriem privatizácie.
   

12.09.1996

znak Návrh Rozhodnutia FNM o predaji 67% akcií spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne a.s. so sídlom v Ružomberku (SCP)/ Rozhodnutie (Uznesenie) Prezídia FNM č. 21/LIII , ktorým bolo vydané rozhodnutie č. 574/1996 o priamom predaji 3.105.405 ks akcií spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a.s. so sídlom v Ružomberku (pozn.: rozhodnutie bolo prijaté za 3. vlády Vladimíra Mečiara)

PDFNávrh rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku o privatizácii podniku SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PAPIERNE š.p.


PDFRozhodnutie Prezídia FNM
   

20.09.1996

znak Zmluva o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996

Predmetom zmluvy bol prevod akcií spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a.s. (SCP); predávajúci: Fond národného majetku Slovenskej republiky (FNM), kupujúci: ECO-INVEST, a.s. (pozn.: predseda predstavenstva Ing. Milan Fiľo); kúpna cena 1.100.000.000,- SK (36.513.310,76 Eur); zmluvná povinnosť spoločnosti ECO-INVEST, a.s. vydať zamestnanecké akcie v minimálnom rozsahu 15% základného imania, tak aby všetci zamestnanci SCP mali možnosť tieto akcie nadobudnúť; lehota: 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle čl. VII ods. 1 písm. b) Zmluvy

Zároveň bola v zmysle čl. VII ods. 1 písm. b) Zmluvy dojednaná zmluvná pokuta pre prípad porušenia povinnosti vydať akcie vo výške 10.000.000,- SK (331.939,18 Eur) a v zmysle čl. VII ods. 3 Zmluvy pokuta vo výške 100.000,- SK (3.319,39 Eur) za každý deň omeškania pre prípad porušenia povinnosti poskytnúť FNM správu o plnení záväzku do 15.06.1997

Okrem spoločnosti ECO-INVEST, a.s. mali záujem o kúpu akcií SCP: Wemax, spol. s r.o., Ing. Róbert Melicherčík, PWA Grafische Papiere GmbH Raubling, Frantschach AG, CELPAP, a.s., Ružomberské papierne, a.s.

PDFZmluva o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996
   

20.09.1996

znak Zmluva o založení cenných papierov

Predmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky FNM, ktorá mu vznikla voči spoločnosti ECO-INVEST, a.s. zo Zmluvy; výška pohľadávky 3.200.000.000,- SK (106.220.540,39 Eur); v zmysle čl. 3 ods. 7 Zmluvy o založení cenných papierov sa spoločnosť ECO-INVEST, a.s. zaviazala bez predchádzajúceho súhlasu počas trvania záložného práva, založené akcie nepredať, nerozdeliť a ani nezaťažiť, a to pod sankciou neplatnosti týchto právnych úkonov.

PDFZmluva o založení cenných papierov
   

08.10.1996

znak Prevody akcií spoločnosti ECO-INVEST, a.s. ako nového akcionára spoločnosti SCP

Len pár dní po privatizácii 67% akcií spoločnosti SCP spoločnosť ECO-INVEST, a.s. previedla 34% podiel svojich akcií na spoločnosť Spoločná istota, a.s. (pozn. Spoločná istota, a.s. bola spoločnosťou, v ktorej získali vplyv nominanti politickej strany HZDS); zvyšných 66% akcií spoločnosti ECO-INVEST, a.s. bolo vložených do novozaloženej spoločnosti H.K.T., a.s. (pozn.: akcionári: 45% podiel na základnom imaní Ing. Milan Fiľo; 45% podiel na základnom imaní Irena Jenčová, 10% podiel na základnom imaní Ján Drábik).

34% akcií spoločnosti ECO-INVEST, a.s. previedla následne Spoločná istota, a.s. Zmluvou o odplatnom prevode cenných papierov kúpou na Ing. Milana Fiľa ako fyzickú osobu (pozn.: ten istý p. Fiľo, ktorý figuroval v spoločnosti ECO-INVEST, a.s. ako predseda predstavenstva). Hodnota 34% akcií spoločnosti ECO-INVEST, a.s. v čase prevodu na Spoločnú istotu bola 374 mil. Sk (12.414.525,66 Eur) (nominálna hodnota akcií bola trojnásobne väčšia, t.j. 1,12 mld. Sk (37.177.189,14 Eur)). Akcie boli na Ing. Milana Fiľa prevádzané za sumu 340.000,- SK (!), t.j. Ing. Milan Fiľo zaplatil 340.000,- SK (11.285,93 Eur) za akcie s hodnotou pohybujúcich sa v miliónoch (v nominálnej hodnote v miliardách SK).

51% akcií spoločnosti ECO-INVEST, a.s. zo 66% akcií prevedených na spoločnosť H.K.T., a.s. bolo Zmluvou o odplatnom prevode cenných papierov kúpou prevedených na Ing. Milana Fiľa (!) za 510.000,- SK (16.928,9 Eur), t.j. opakovane neprimerane nízka suma v porovnaní s hodnotu akcií.

Ing. Milan Fiľo tak ako fyzická osoba prostredníctvom spoločností Spoločná istota, a.s. a H.K.T., a.s. nadobudol akcie spoločnosti ECO-INVEST, a.s., t.j. vlastnej spoločnosti (!) za absolútne neprimerane nízku kúpnu cenu, a tak sám ako fyzická osoba získal vplyv prostredníctvom akcií ECO-INVEST, a.s. v SCP ako akcionár (!).
   

29.10.1996

znak Zmluva č. 211/96/1605

Zmluva uzatvorená medzi FNM a spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. Predmetom zmluvy je okrem iného aj stanovenie lehoty na splácanie kúpnej ceny vo výške 800.000.000,- Sk (26.555.135,1 Eur) v zmysle čl. IV bod 1/b/Zmluvy dlhopismi fondu, čo predstavuje 80.000 ks dlhopisov (pozn.: ide o dlhopisy vydané FNM, ktoré boli predmetom výmeny za kupónové knižky, ktoré sa v tom čase obchodovali za 50% nominálnej hodnoty); lehota: najneskôr do 31.12.1996. Podľa právneho názoru ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie je predmetná zmluva absolútne neplatným právnym úkonom.  Podrobnejšie informácie v položke: Stanoviská (Právna analýza zaplatenia kúpnej ceny).

PDFZmluva č. 211/96/1605
   

December 1996

znak Ing. Milan Fiľo na základe splnomocnenia Ireny Jenčovej, člen predstavenstva H.K.T., a.s. (pozn.: vyplýva z notárskej zápisnice zo dňa 18.08.2010) fyzicky zobral 15% akcií s tým, že ich dá zamestnancom SCP, tak ako to vyplynulo zo Zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996. K vydaniu zamestnaneckých akcií nedošlo.

PDFNotárska zápisnica
   

12.03.1997

znak Zmluva č. 140/97/1605/1

Zmluva uzatvorená medzi FNM a spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. Predmetom zmluvy je okrem iného aj stanovenie lehoty na splácanie časti úrokov kúpnej ceny vo výške 27.923.304,- SK (926.883,9 Eur) v zmysle čl. IV bod 1/b/Zmluvy dlhopismi fondu, čo predstavuje 2.598 ks dlhopisov (pozn.: ide o dlhopisy vydané FNM, ktoré boli predmetom výmeny za kupónové knižky, ktoré sa v tom čase obchodovali za 50% nominálnej hodnoty); lehota: najneskôr do 30.04.1997. Podľa právneho názoru ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie je predmetná  zmluva  absolútne neplatným právnym úkonom. Podrobnejšie informácie v položke: Stanoviská (Právna analýza zaplatenia kúpnej ceny).

PDFZmluva č. 140/97/1605/1
   

16.12.1997

znak Dodatok č. 1 k Zmluve o odplatnom prevode akcií kúpou č.1605/1996 (pozn.: dodatok bol podpísaný za 3. vlády Vladimíra Mečiara; za FNM dodatok podpísal p. Ing. Pinkava, nominant HZDS)

Predmetom Dodatku č.1 bolo predĺženie povinnosti spoločnosti ECO-INVEST, a.s. vydať zamestnanecké akcie; lehota: v priebehu roka 1998, najneskôr do 31.12.1998. Podľa právneho názoru ECO PAPIER Ružomberok, občianske združenie je predmetný Dodatok č. 1 absolútne neplatným právnym úkonom. Podrobnejšie informácie v položke: Stanoviská (Právna analýza).

PDFDodatok č. 1 k Zmluve
   

26.05.1999

znak Uznesenie výkonného výboru FNM č. 36/XXV

Na zasadnutí bol Výkonným výborom FNM prerokovaný materiál „Návrh procesu spätného prevodu privatizovaných akcií na Fond národného majetku Slovenskej republiky“. Súčasťou predmetného materiálu bola aj právna analýza JUDr. Hagyariho a kol. zo dňa 23.05.1999, ktorá jasne odporúčala odstúpiť od Zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996. Výkonný výbor FNM tento materiál schválil  všetkými hlasmi (11) a o týždeň 02.06.1999 stiahol tento materiál z rokovania (!).

FNM od Zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996 napriek porušeniu povinnosti spoločnosti ECO-INVEST, a.s. vydať zamestnanecké akcie zo strany spoločnosti ECO-INVEST, a.s., odporúčaniu v zmysle právnej analýzy od Zmluvy o prevode akcií kúpou č. 1605/1996 neodstúpil.

PDFUznesenie FNM a Právna analýza JUDr. Hagyari
   

12.08.1999

znak Rokovanie FNM a spoločnosti ECO-INVEST, a.s.

Dôvodom rokovania bolo nesplnenie povinnosti vydať zamestnanecké akcie spoločnosťou ECO-INVEST, a.s.; výsledkom bola dohoda o zaplatení sankcie 10.000.000,- SK (331.939,18 Eur) ako zmluvnej pokuty za nesplnenie zmluvnej povinnosti vydať zamestnanecké akcie.
   

16.08.1999

znak List spoločnosti ECO-INVEST, a.s. FNM

V liste samotná spoločnosť ECO-INVEST, a.s. konštatuje nesplnenie povinnosti podať správu o plnení záväzku do 15.06.1997 ako  aj povinnosti vydať zamestnanecké akcie v zmysle Zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996.

PDFList
   

17.08.1999

znak Zaplatenie zmluvnej pokuty 10.000.000,- Sk (331.939,18 Eur) na účet FNM pre porušenie povinnosti vydať zamestnanecké akcie.

Spoločnosť ECO-INVEST, a.s. sa zaplatením zmluvnej pokuty nezbavila povinnosti vydať zamestnanecké akcie a FNM nestratil právo na odstúpenie od  zmluvy pre porušenie zmluvnej povinnosti spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. vydať zamestnanecké akcie.
   

24.11.2005

znak Vznik občianskeho združenia ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je podpora spoločného postupu pri uplatňovaní práv priznaných zamestnancom bývalých SCP, a.s., Ružomberok Zmluvou o odplatnom prevode akcií kúpou č.1605/1996 zo dňa 20.9.1996, vrátane Dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 16.12.1997. Podrobnejšie informácie v položke: O nás/Kto sme.
   

29.03.2006

znak Žaloba o zdržanie sa neoprávnených zásahov do dobrej povesti žalobcu a poskytnutie primeraného zadosťučinenia spoločne s Návrhom na nariadenie predbežného opatrenia podaná spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. podaná na Okresnom súde Bratislava II, konanie vedené pod sp.zn. 20C/78/2006.

Spoločnosť ECO-INVEST, a.s. žalovala JUDr. Mariána Alušica, člena prípravného výboru ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie, ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie a spol.  o zdržanie sa zásahov do dobrej povesti spoločnosti ECO-INVEST, a.s., o písomné ospravedlnenie sa spoločnosti ECO-INVEST, a.s. za neoprávnené zásahy do dobrej povesti, o zaplatenie celkom 8.000.000,- Sk (265.551,35 Eur) z titulu poskytnutie primeraného zadosťučinenia.

PDFŽaloba
   

07.04.2006

znak Žiadosť spoločnosti ECO-INVEST, a.s. o upresnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996 uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim dňa 20.09.1996

Spoločnosť ECO-INVEST, a.s. navrhla FNM spresnenie Dodatku č. 1, ale došlo k uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996.

PDFŽiadosť
   

03.05.2006

znak Žaloba o vydanie akcií podaná na Okresnom súde Ružomberok

ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie doručilo  na Okresný súd Ružomberok žalobu o vydanie akcií proti Mondi SCP, a.s. (v tom čase obchodné meno Mondi Business Paper SCP, a.s.), IČO: 31 637 051, FNM, ECO-INVEST, a.s., IČO: 36 409 111, SK PROFIT INVESTMENT, a.s., IČO: 36 409 103 a INVEST Plus, a.s. , IČO: 36 396 656. Dňa  10.03.2009 ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie doplnil Žalobu a spresnil petit tak, že spoločnosť ECO-INVEST, a.s., IČO: 36 409 111  je povinná v lehote 30 dní od právoplatnosti rozsudku bezodplatne previesť akcie ECO-INVEST, a.s., IČO: 36 409 111 v nominálnej hodnote 75.176,- Eur (2.264.759,- Sk) na OZ ECO-PAPIER, čo predstavuje 15% základného imania.

PDFŽaloba
   

10.5.2006

znak Dodatok č. 2 k Zmluve o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996 (pozn.: dodatok
bol podpísaný za vlády Mikuláša Dzurindu; dodatok za FNM podpísal Ing. Peter Huňor, osoba blízka SDKÚ)


Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením sumy odstupného vo výške 10.000.000,- Sk (331.939,18 Eur) záväzok spoločnosti ECO-INVEST, a.s. vydať zamestnanecké akcie zanikne. Odstupné v dohodnutej výške 10.000.000,- Sk (331.939,18 Eur) zaplatené nebolo; navyše dohodnutá výška odstupného bola neprimeraná vzhľadom na hodnotu 15% akcií v čase privatizácie, ktorá bola 165 mil. Sk (v nominálnej hodnote 0,5 mld. Sk). Podľa právneho názoru ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie je predmetný Dodatok č. 2 absolútne neplatným právnym úkonom. Podrobnejšie informácie v položke: Stanoviská (Právna analýza).

PDFDodatok č. 2
   

23.11.2006

znak FNM na žiadosť podpredsedu ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie, JUDr. Mariána Alušica, v zmysle zákona o slobode informácií sprístupnil informácie o privatizácii iných spoločností

V zmysle poskytnutých informácií iné privatizované spoločnosti ako Biotika, a.s., Slovakofarma, a.s. Hlohovec, Duslo, a.s. Šala, IZOMAT, a.s. Nová Baňa splnili svoju povinnosť vydať zamestnanecké akcie; v prípade privatizácie SCP k vydaniu zamestnaneckých akcií v rozpore so zákonom ako aj Zmluvou o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1605/1996 nedošlo (!)

PDFSprístupnenie informácia v zmysle infozákona
   

06.07.2006

znak Uznesenie č.k. 6C/125/2006-34 Okresného súdu Ružomberok o odmietnutí žaloby

Uznesením Okresný súd v Ružomberku odmietol Žalobu v časti, v ktorej sa ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie domáhal, aby odporcovia boli povinní spoločne vyplatiť  náhradu škody, ktorá bola spôsobená fyzickým osobám, ktoré v čase od 20.09.1996 do 31.12.1998 boli zamestnancami obchodnej spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.. Dôvodom odmietnutia Návrhu v uvedenej časti bol neúplný petit ohľadne vyčíslenia výšky náhrady škody, hoci bol Navrhovateľ vyzvaný na doplnenie Návrhu (pokiaľ ide o uvedenie výšky škody), a to uznesením súdu zo dňa 08.06.2006.    

PDFUznesenie Okresného súdu Ružomberok
   

28.09.2006

znak Uznesenie č.k. 8co/412/2006-55 Krajského súdu v Žiline o potvrdení Uznesenia
Okresného súdu Ružomberok, č.k. 6C/125/2006-34


Krajský súd v Žiline potvrdil Uznesenie Okresného súdu Ružomberok, č. k. 6C/125/2006-34, nakoľko sa stotožnil s právnym posúdením veci Okresným súdom Ružomberok.  

PDFUznesenie Krajského súdu Žilina
   

2006

znak Odplatný prevod akcií spoločnosti SCP na zahraničného investora ako väčšinového akcionára

V  roku 2006 sa väčšinovým akcionárom spoločnosti SCP, toho času Mondi    Business Paper SCP, a.s.,  stala spoločnosť NEUSIEDLER HOLDINGS B.V., AMSTERDAM (v súčasnosti MONDI SCP HOLDINGS B.V.), a to v podiele 51% na základnom imaní, druhým akcionárom s podielom 49% na základnom imaní zostala spoločnosť ECO-INVEST, a.s. Do roku 2006 bola popri spoločnosti spoločnosti ECO-INVEST, a.s. druhým akcionárom spoločnosť NEUSIEDLER Hausmening, AG, Rakúsko (dcérska spoločnosť spoločnosti ECO-INVEST, a.s.), ktorá mala 50% podiel na základnom imaní.
   

25.06.2008

znak Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo/270/2007, ktorým dovolanie podané dňa 19.03.2007 ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie ako dovolateľom proti Uzneseniu Okresného súdu Ružomberok a Krajského súdu v Žiline odmietol.

Najvyšší súd Slovenskej republiky odmietol dovolanie, nakoľko mal za to, že dovolanie smeruje proti takému rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné, preto ho treba odmietnuť.

PDFUznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   

25.07.2008

znak Fyzický útok na syna podpredsedu združenia ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie JUDr. Martina Alušica, ktorý nasledoval po fyzickom útoku na JUDr. Mariána Alušica, podpredsedu ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie.

Podrobnejšie informácie o okolnostiach útoku  v priložených článkoch zverejnených v slovenských periodikách.

PDFČlánky
   

11.08.2009

znak Rozsudok Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 6C/125/2006, ktorým zmenenú Žalobu o neplatnosť právneho úkonu a bezodplatný prevod akcií darovaním zamietol.

Hlavnými dôvodmi zamietnutia Žaloby: nedostatok aktívnej legitimácie na strane navrhovateľa ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie, nedostatok naliehavého právneho záujmu, na určení neplatnosti Dodatku 2, v konaní nebolo preukázané, že ECO-INVEST, a.s. je vlastníkom akcií a teda, že by tieto mohol akýmkoľvek spôsobom previesť na  navrhovateľa ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie, námietka premlčania, neboli dokázané skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neplatnosť Dodatku č. 1 a č. 2.

PDFRozsudok Okresného súdu Ružomberok
   

16.09.2010

znak Rozsudok sp. zn. 10Co/315/2009 vydaný Krajským súdom v Žiline, ktorým bol Rozsudok Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 6C/125/2006 potvrdený.

Hlavnými dôvodmi potvrdenia Rozsudku I. odvolacím súdom nedostatok aktívnej legitimácie, nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti Dodatku č. 2

PDFRozsudok Krajského súdu Žilina
   

10.10.2011

znak Rozsudok č. k. 20C/78/2006-433 vydaný Okresným súdom Bratislava II, ktorým súd zamietol Žalobu spoločnosti ECO-INVEST, a.s. o zdržanie sa neoprávnených zásahov do dobrej povesti žalobcu a poskytnutie primeraného zadosťučinenia a spoločnosť ako žalobcu zaviazal na náhradu trov konania.

PDFRozsudok Okresného súdu Bratislava II
   

24.06.2015

znak Návrhy na nariadenie predbežného opatrenia

(bývalí) zamestnanci a ECO-PAPIER Ružomberok, občianske združenie podali v júni 2015 na Okresnom súde Bratislava II návrhy na nariadenie predbežného opatrenia, ktorými sa domáhajú, aby súd uložil spoločnosti ECO-INVEST, a.s. a spoločnosti Mondi SCP Holdings B.V. ako akcionárom MONDI SCP, a.s. zákaz nakladať, zaťažovať záložným právom alebo iným vecným právom k cudzej veci alebo prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva a akýmkoľvek iným spôsobom nakladať do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej s akciami, zákaz vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami a zároveň, aby súd uložil spoločnosti MONDI SCP, a.s. zákaz vyplácať akcionárom - spoločnosti ECO-INVEST, a.s. a Mondi SCP Holdings B.V. dividendy.

PDFNávrhy na nariadenie predbežných opatrení
Ružomberský papier
občianske združenie
Židovská č. 5,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/209 522 25
E-mail: info@privatizaciascp.sk
Web:   www.privatizaciascp.sk