Privatizácia SCP a.s.

Stránka obsahuje informácie o privatizácii SCP a podmienkach privatizácie.

Kto sme

Sme občianske združenie zriadené v zmysle z. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Cieľom občianskeho združenia je podpora spoločného postupu pri uplatňovaní práv priznaných zamestnancom bývalých SCP, a.s., Ružomberok Zmluvou o odplatnom prevode akcií kúpou č.1605/1996 zo dňa 20.9.1996, vrátane Dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 16.12.1997 a Dodatku č. 2 k tejto zmluve zo dňa 10.05.2006.Ružomberský papier
občianske združenie
Židovská č. 5,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/209 522 25
E-mail: info@privatizaciascp.sk
Web:   www.privatizaciascp.sk